ఇతర కరెన్సీల తో పోలిస్తే రూపాయి మారకం విలువ ఎంత?

ఇతర కరెన్సీలు అంటే డాలర్, పౌండ్, దీనార్ లాంటి వాటితో పోలిస్తే రూపాయి మారకం విలువ తగ్గిందా లేక పెరిగిందా?

ఇతర కరెన్సీల తో పోలిస్తే రూపాయి మారకం విలువ ఎంత?

Comments

0

Post Comment

Thank you for submitting your comment. We will review it, and make it public shortly